Aftimmerbedrijf Driessen
                              Vakwerk in Timmerwerk
Renovatie
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door Aftimmerbedrijf Driessen. Voorwaarden
Home.

Info.

Diensten.

Bedrijfsnieuws.

Contact.

Home.
Info.
Diensten.
Bedrijfsnieuws.
Contact.

Algemene Voorwaarden van Aftimmerbedrijf DriessenArtikel 1 - Defenities
In deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:
1.1 De opdrachtnemer: Aftimmerbedrijf Driessen
1.2 De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het werk opdraagt.
1.3 Het bestek: de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen en de voor het werk geldende voorschriften en
voorwaarden.
1.4 Het werk: het uit te voeren werk of de te verrichten levering of dienst.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes, leveringen en diensten van Aftimmerbedrijf Driessen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.2 Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van - of niet voorkomen in - deze
voorwaarden zijn deze alleen bindend indien en voor zover deze door Aftimmerbedrijf Driessen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 - Aanbod/Opdrachten
3.1 Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige
bevestiging door de uitvoering van de order door Aftimmerbedrijf Driessen.
3.2 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is vanaf die datum 4 weken geldig.
3.3 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd
is om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
3.4 Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
3.5 Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van de algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Aftimmerbedrijf
Driessen.
4.2 Wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgesteld.

Artikel 5 - Rechten en verplichtingen : Aftimmerbedrijf Driessen
5.1 Aftimmerbedrijf Driessen zal het werk goed, deugdelijk en naar bepaling van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden
worden verricht binnen de normale werktijden van het Timmerbedrijf, tenzij anders vermeld.
5.2 Aftimmerbedrijf Driessen neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze
van kracht zullen zijn, ten tijde van de uitvoering van het werk. Eventuele financiële gevolgen van de wijzigingen in de voorschriften
tussen datum van aanbod en uitvoering van het werk zullen worden verrekend, mits Aftimmerbedrijf Driessen de opdrachtgever van
de wijziging en financiële gevolgen tevoren op de hoogte heeft gesteld, en de opdrachtgever in dat geval de overeenkomst kan
ontbinden.
5.3 Aftimmerbedrijf Driessen draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door daartoe bevoegde personen.

Artikel 6 - Verplichtingen opdrachtgever:
6.1 De opdrachtgever stelt Aftimmerbedrijf Driessen in de gelegenheid het werk te verrichten.
6.2 De opdrachtgever zorgt er voor dat Aftimmerbedrijf Driessen tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen
(zoals vergunningen e.d.), en de voor het werk te verschaffen gegevens.
6.3 Opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde
energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.
6.4 De opdrachtgever is verplicht objecten waarop de opdracht betrekking heeft tegen brand en stormschade te verzekeren.
6.5 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derde uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van
Aftimmerbedrijf Driessen behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging
ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever Aftimmerbedrijf Driessen daarvan tijdig in kennis te stellen.
6.6 Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door de omstandigheden, als bedoeld in lid 6.5, moet de voor Aftimmerbedrijf
Driessen verband houdende schade en kosten door de opdrachtgever worden vergoed.
6.7 Indien de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is moeten de
daaruit voor Aftimmerbedrijf Driessen voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever worden vergoed.
6.8 De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter
beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd, behoudens indien de gebreken voor Aftimmerbedrijf Driessen kenbaar waren, en hij
verzuimd heeft de consument hierop te wijzen. Aftimmerbedrijf Driessen blijft uiteraard wel aansprakelijk voor de tekortkomingen in
de uitvoering van de overeenkomst die hem toe te rekenen zijn.

Artikel 7 - Meerwerk.
Opdrachtgever kan nadat de overeenkomst is geloten opdracht geven tot meerwerk, en zal worden verrekend volgens in het aanbod
vermelde tarief, ook indien zij niet schriftelijk zijn opgedragen.

Artikel 8 - Overmacht.
8.1 Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die Aftimmerbedrijf Driessen niet kan worden toegerekend, en
evenmin in zijn risico-sfeer ligt, is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigden en de gemaakte kosten in rekening te
brengen aan de opdrachtgever.
8.2 Wordt de uitvoering van een werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtgever niet kan worden toegerekend, en evenmin in
zijn risico-sfeer ligt, dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigden tegen de vergoeding van de door Aftimmerbedrijf Driessen
gemaakte kosten.

Artikel 9 - Oplevering.
9.1 Het werk wordt opgeleverd beschouwt indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
9.2 Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als: Aftimmerbedrijf Driessen dit aan de opdrachtgever mededeelt.

Artikel 10 - Zekerheid.
10.1 Aftimmerbedrijf Driessen kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.
10.2 Na het sluiten van de overeenkomst kan Aftimmerbedrijf Driessen zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat
de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen. Indien en zolang de opdrachtgever in dit geval weigert, of niet in staat
is zekerheid te stellen is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken.
10.3 Partijen behouden zich het recht voor de gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als
ontbonden te beschouwen ingeval de wederpartij: - in surséance van betaling verkeert.
- in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 11 - Betaling
11.1 Betaling dient te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na datum van de dan terzake
opgemaakte factuur netto contant te gebeuren.
11.2 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, een vertragingsrente verschuldigd van
1% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen, zulks vanaf de vervaldatum tot aan de dag van volledige betaling.
11.3 De buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op
tenminste 15% va het in te vorderen bedrag.
11.4 Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde betalingsrente en vervolgens tot voldoening
van de op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna strekken betalingen in mindering op de hoofdsom.
11.5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan door hem verschuldigde bedragen aan Aftimmerbedrijf Driessen, te compenseren met
bedragen die hij uit welke hoofde dan ook meent te goed te hebben van opdrachtnemer.

Artikel 12 - Ingebreke blijven opdrachtgever
Indien de betaling door de opdrachtgever niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever na één betalingsherinnering zonder verdere
ingebrekestelling in verzuim indien hij niet binnen 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering heeft betaald.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud
13.1 Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele verschuldigde bedrag heeft verricht blijven alle geleverde
goederen en materialen eigendom van Aftimmerbedrijf Driessen.
13.2 Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Aftimmerbedrijf Driessen niet nakomt is
Aftimmerbedrijf Driessen zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen en materialen terug te nemen, in welk geval ook
zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Aftimmerbedrijf Driessen op vergoeding
van schade, gederfde winst en interest.
13.3 De door of vanwege Aftimmerbedrijf Driessen verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen,
begrotingen en calculaties e.d. waarvan de opdrachtnemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.

Artikel 14 - Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de Opdrachtgever
14.1 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van
betaling aanvraagt dan wel enig beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en
voorts, indien deze is een maatschap, naamloze- of besloten vennootschap, deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
14.2 In bovenstaande gevallen heeft Aftimmerbedrijf Driessen voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte
daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigden of op te schorten, onverminderd het recht Aftimmerbedrijf
Driessen vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op overeenkomsten tussen Aftimmerbedrijf Driessen en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking
hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen en als zodanig worden beschouwd) welke tussen
opdrachtgever en Aftimmerbedrijf Driessen mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn verklaard of van de overeenkomsten welke daaruit uitvloeisel mochten zijn worden enkel beslecht door een volgens de
wet bevoegd rechter.
15.3 Indien van toepassing bepalen bindend adviseurs in hun beslissing wie van beide partijen, of voor welk deel ieder van de partijen,
de kosten van het bindend advies zal hebben te dragen. Onder kosten van het bindend advies wordt mede verstaan het honorarium en
de voorschotten van bindend adviseurs, alsmede indien partijen hierom verzoeken, de kosten voor partijen en/of hun raadsleden
indien deze redelijk en noodzakelijk te achten
.

 

 

Gebruiksvoorwaarden